Program

… kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti

Výzvy a problémy

Slovenské zdravotníctvo zaostáva v oblasti efektivity služieb aj spokojnosti pacientov. Je smutným faktom, že očakávaná dĺžka života v plnom zdraví na Slovensku zaostáva oproti vyspelým krajinám o niekoľko rokov.

Napriek tomu, že verejným diskusiám už dlhé roky dominuje téma financovania zdravotníctva, hlavným a skutočným problémom v slovenskom zdravotníctve je korupcia a nedostatočná kvalita služieb pre pacienta. S cieľom zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti chceme priniesť systémové opatrenia v nasledujúcich oblastiach: nemocnice, zdravotné poistenie, všeobecná ambulantná starostlivosť a dlhodobá zdravotná starostlivosť o bezvládnych chronicky chorých.

Reforma nemocníc

Štátne nemocnice na Slovensku sú v úpadku. V nemocniciach absentujú elementárne zásady efektívneho riadenia a manažment nemocníc je často netransparentný. Investície do nemocníc sú dlhé roky nízke a zle riadené. Je potrebné zadefinovať dlhodobú stratégiu získavania zdrojov na technologickú obnovu nemocníc (vrátane efektívneho využívania eurofondov), keďže v súčasnosti nemocnice nemajú dostatok zdrojov na základnú prevádzku.

Kvalita služieb, prostredie, štandardy aj výsledky starostlivosti neúmerne zaostávajú za vyspelými krajinami. Pri hodnotení kvality treba presne zadefinovať kritériá a spôsob hodnotenia tak, aby bol systém jednotný pre všetkých a pracoval s objektívnymi hodnotami.

Reforma ambulantnej starostlivosti

Postavenie všeobecného lekára na Slovensku sa dlhodobo zhoršuje. Všeobecní lekári pre dospelých nemajú potrebné kompetencie, majú obmedzené možnosti diagnostiky aj liečby, mnoho z nich je v dôchodkovom veku. Pre mladých lekárov je tento odbor neatraktívny. Výsledkom je zle fungujúci systém poskytovania starostlivosti v primárnej sfére. Starostlivosť sa presúva na špecialistov a nemocnice, čím dochádza k ich preťaženiu, predlžovaniu čakacích dôb a celý systém sa predražuje.

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa preto musí zreformovať a opätovne vybudovať na všeobecnom lekárovi s adekvátnym vzdelaním, kompetenciami a financovaním. Všeobecný lekár bude môcť samostatne vykonávať široké spektrum základných vyšetrení, indikovať potrebné doplňujúce vyšetrenia a predpisovať potrebné lieky. Zvýšenie kompetencií obvodných lekárov (nie však presunom kompetencií od lekárov-špecialistov) môže byť riešením nielen nadmerných a opakovaných návštev lekárov-špecialistov, ale aj nekoordinovaného predpisovania liekov. Takisto je potrebné do segmentu prilákať nových, mladších a motivovaných lekárov.

Reforma systému dlhodobej starostlivosti o bezvládnych

Súčasný stav dlhodobej zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých bezvládnych pacientov je žalostný. Rokmi sa rozpadol systém následnej zdravotnej starostlivosti, doliečovacích a rehabilitačných oddelení, liečební dlhodobo chorých. Takisto chýba podpora domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pacienta. Domovy sociálnych služieb nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba sociálnej. Chýba tak prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Prioritou je pomáhať bezvládnemu pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí, pokiaľ to je len možné. U pacientov s vysokým stupňom odkázanosti bude ich zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzať v plnej výške zdravotná poisťovňa a sociálnu starostlivosť sociálna poisťovňa, VÚC kraj, alebo obec.

Reforma poistného systému

Súčasný systém verejného zdravotného poistenia je skostnatený a neodráža individuálne potreby a očakávania pacientov. Nadmerná regulácia systému vedie k zaostávaniu v oblasti kvality ponúkaných zdravotných služieb aj inovácií. Výsledkom je nespokojnosť pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vysoká miera korupcie.

Problémom je aj to, že zdravotné poisťovne limitujú poskytovateľov v objeme poskytnutej zdravotnej starostlivosti a neplatia im cenu výkonu podľa ich skutočných oprávnených nákladov, pričom skutočná cena výkonu je častokrát niekoľnásobne vyššia ako poskytnutá platba. Predpokladom akejkoľvek reformy poistného systému je definícia štandardov a moderný katalóg zdravotníckych výkonov. V katalógu výkonov bude uvedený popis výkonu, nevyhnutné personálne, kvalifikačné a prevádzkové predpoklady výkonu. Zadefinujeme štandardnú a nadštandardnú starostlivosť.

Poistný systém v širšom zahŕňa aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, ak súvisí so životom a zdravím osôb. Slovensko je jednou z členských krajín Európskej únie, ktoré nemá zakotvené právo na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia pre osoby, ktoré stratia blízku osobu v dôsledku usmrtenia pri dopravnej autonehode.

Digitalizácia zdravotníctva – eHealth

Hoci bol eHealth na Slovensku prijatý zákonom č. 153/2013 Z. z. a bol už niekoľkokrát novelizovaný, žiadny efektívny systém na Slovensku zatiaľ neexistuje. Moderné poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zakladá na získavaní informácií o zdravotnom stave pacienta, ich spracovaní, interpretácii a zdieľaní s ostatnými poskytovateľmi. Zatiaľ čo vo svete prebehla revolúcia v informatizácii zdravotníctva, na Slovensku ešte ani nezačala. Z tohto dôvodu budeme presadzovať urýchlenú elektronizáciu slovenského zdravotníctva – eHealth avšak s prísnou ochranou osobných údajov pacienta. Cieľom bude zefektívniť služby, zautomatizovať administratívu a zlepšiť zdravotnú starostlivosť.

Elektronický zdravotný preukaz bude slúžiť ako identifikácia pacienta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj do národného zdravotného portálu. Preukaz bude obsahovať ním odsúhlasené zdravotné údaje, napríklad krvná skupina, alergie, aktuálna liečba alebo výsledky posledných vyšetrení. Elektronický zdravotný preukaz bude povinne obsahovať elektronickú liekovú knižku a bude slúžiť na elektronický predpis liekov a zdravotníckych pomôcok.

Národný zdravotný portál by mal byť informačnou základňou zdravotníctva. Každý pacient bude mať svoje osobné konto, ku ktorému bude mať online prístup pacient a ošetrujúci zdravotníci. Ošetrujúci lekár bude môcť nahrať do centrálnych databáz len tie zdravotné údaje, ktoré pacient odsúhlasí, napríklad výsledky vyšetrení alebo aktuálnu liečbu. Na portál sa budú nahrávať aj ceny poskytnutej starostlivosti. Pacient si tak bude môcť kedykoľvek pozrieť svoje výsledky aj výpis cien poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Reforma cezhraničnej starostlivosti

Liečba v zahraničí nie je v súčasnosti pre pacientov na Slovensku dostupná, pretože podlieha komplikovanému schvaľovaniu na poisťovni. Zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť uhradiť starostlivosť v zahraničí za takých istých podmienok, ako keby bola zdravotná starostlivosť poskytnutá na Slovensku, teda minimálne vo výške ceny obvyklej na Slovensku. Pokiaľ bude cena zdravotnej starostlivosti v zahraničí vyššia, pacient uhradí rozdiel. Pokiaľ bude nižšia, dostane kvalitnejšiu starostlivosť.

Reforma zdravotníckych úradov a inštitúcií

Súčasný systém riadenia slovenského zdravotníctva je prerastený klientelizmom. Uprednostňuje sa súkromný záujem lobistov nad verejným záujmom pacientov. Orgány riadenia slovenského zdravotníctva zlyhávajú a treba ich zreformovať.

Verejné zdravotné úrady a inštitúcie zjednotíme do dvoch úradov: Národnej zdravotnej služby a Úradu preventívneho zdravotníctva. Úlohou Národnej zdravotnej služby bude zabezpečiť celonárodné služby pre zdravotnícky systém. Budú zahŕňať Národnú transfúznu službu, Národné toxikologické informačné centrum, Národné transplantačné centrum, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenskú lekársku knižnicu, ako aj novozriadené úseky pre podporu a koordináciu preventívnych onkologických programov, Národnú grantovú agentúru pre podporu zavádzania nových liečebných postupov, Národnú agentúru pre farmako-ekonomiku a posudzovanie medicínskych technológií a Národné expertné a arbitrážne centrum.

Financovanie Národného inštitútu zdravia sa zabezpečí presunom financií zo zrušeného Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a súčasných kapitol jednotlivých inštitúcií. Správnu radu národnej zdravotnej služby aj úradu preventívneho zdravotníctva bude menovať vláda, parlament a prezident podobne ako súdnu radu.

Podpora prevencie

Prevencia je lepšia ako liečba, preto kombináciou vhodných opatrení budeme aktívne podporovať prevenciu a osvetu. Okrem preventívnych programov vytvoríme a budeme rozvíjať národné programy rozvoja špecializovaných odborov, ako napr. kardiológia, reumatológia, onkológia, pneumológia, imunoalergológia a iné, s komplexnou starostlivosťou o pacienta s dlhodobou perspektívou rozvoja, ktoré by vytvorili hlavní odborníci v konkrétnom odbore spolu so svojim tímom, a ktoré by obsahovali aj odporúčané postupy liečby vybraných ochorení.

Korupcia

Za posledné štyri roky sme boli svedkami viacerých závažných korupčných káuz v zdravotníctve. Predražené nákupy odčerpávajú financie, ktoré by sa mohli použiť na zvýšenie kvality služieb pre pacientov. Najväčšie riziko korupcie a klientelizmu sa v zdravotníctve objavuje pri príprave legislatívy, obstarávaní vo verejných nemocniciach a pri liekovej politike.

Pokiaľ ide o korupciu a úplatky v zdravotníctve, pacienti často nevedia, na čo majú zákonný nárok a aké sú ich práva. Z toho dôvodu je potrebné pravidelne aktualizovať a zverejňovať nároky vyplývajúce z povinného poistenia, ako aj povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. maximálne čakacie lehoty, technické a personálne vybavenie atď.).

Naše riešenia

 1. Investícia 100 miliónov eur ročne do obnovy nemocníc.
 2. Zadefinovanie cieľov, motivácie, financovania aj hodnotenia zdravotníctva tak, aby bolo orientované na výsledky liečby, komfort a spokojnosť pacienta. Veríme, že fungujúce zdravotníctvo by dokázalo výrazne predĺžiť a skvalitniť život ľudí na Slovensku.
 3. Zavedenie nového systému riadenia verejných nemocníc a nového zákona o verejných nemocniciach, v spolupráci so stavovskými  organizáciami zdravotníkov, ako aj organizáciami pacientov.
 4. Zavedenie novej inovatívnej organizačnej formy, kde by boli zástupcovia z radov lekárov, sestier, odborov, miest/VÚC, profesionálnych výberových konaní manažérov, správne a dozorné rady nemocníc so zastúpením zamestnancov, jasné a transparentné účtovné a rozpočtové pravidlá, nákladové strediská na úrovni oddelení.
 5. Zavedenie princípu trikrát strata a dosť pre manažmenty nemocníc. Ak bude nemocnica po tri polroky stratovo hospodáriť, bude vedenie nemocnice automaticky odvolané a správna rada nemocnice bude povinná menovať nového riaditeľa.
 6. Nezávislé hodnotenie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami. Manažment aj vedenie oddelení štátnych nemocníc budú hodnotené podľa troch hlavných kritérií: spokojnosti pacientov, dosahovaných liečebných výsledkov a efektívnosti hospodárenia.
 7. Podpora verejných aj súkromných investícií do modernizácie slovenských nemocníc tak, aby sa zvýšila kvalita liečby aj komfort pacienta počas hospitalizácie. Obzvlášť podporíme investície do detských nemocníc a pôrodníc.
 8. Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníkov formou možnosti odpísania nákladov z daňového základu.
 9. Zavedenie pohotovostných príjmov v rámci centrálnych príjmov vo vybraných spádových nemocniciach s komplexným materiálnym a personálnym vybavením, ktoré by riešili akútne stavy a následne ich distribuovali do príslušných nemocníc a na oddelenia alebo riešili vo svojej réžii.
 10. Vytvorenie oddelení následnej starostlivosti o pacientov po náročných operáciách alebo náročnej liečbe, ktorá vyžaduje ďalšiu starostlivosť alebo rehabilitáciu. V súčasnosti nemá takýto pacient veľa možností kam ísť a kde sa doliečiť.
 11. Posilnenie postavenia všeobecných lekárov tak, aby dokázali efektívne a komplexne riešiť bežné zdravotné problémy pacienta na jednom mieste.
 12. Zmena financovania všeobecných lekárov. Súčasné paušálne kapitačné platby sú nízke a nemotivačné a treba ich zmeniť na kombinovaný model paušálu a platby za výkony.
 13. Povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť so zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a rozšírenia katalógu zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasne však zabezpečíme preplácanie všetkých potrebných a eticky prijateľných zdravotných výkonov vykonávaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 14. Podpora vzdelávania všeobecných lekárov (kurzy, certifikáty, špecializácie) a špecializovaných lekárov – diagnostikov.
 15. Možnosť, aby v obciach bez lekárne všeobecný lekár mohol vydávať najpoužívanejšie druhy liekov, aby najmä starší ľudia a rodičia s deťmi nemuseli chodiť do lekárne v meste. Pre lekára by to mohol byť doplnkový zdroj príjmov, keďže na vidieku mladí lekári nechcú pracovať. Podobne to funguje aj v Rakúsku (hausapotheke).
 16. Pre bezvládnych pacientov presadíme nový, efektívny a dostupný systém ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.
 17. Podpora dostatočného financovanie pre rozvoj Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).
 18. Reforma inštitucionálnej starostlivosti o bezvládnych ako doplnku a pokračovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
 19. Keďže súčasný systém financovania dlhodobej starostlivosti o bezvládnych je nefunkčný, navrhneme nový systém. Tento systém bude zahŕňať okrem financovania zo zdrojov verejného poistenia a sociálneho systému aj dve nové dobrovoľné formy financovania: ošetrovateľské pripoistenie a reverznú hypotéku.
 20. Zakotvenie práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel pre osoby, ktoré stratia blízku osobu v dôsledku usmrtenia pri dopravnej autonehode.
 21. Zvýšenie platov zdravotným sestrám a ostatným zdravotníckym pracovníkom, po vzájomnej komunikácii a k spokojnosti všetkých strán.
 22. Zdravotné sestry a pôrodné asistentky by mali mať právny nárok na mzdu, ktorá zohľadní ich kvalifikačný a špecializačný stupeň vzdelania a dĺžku výkonu odbornej praxe.
 23. Presadenie reformy verejného zdravotného poistenia. Zamedzíme tvorbu nepoctivého zisku zdravotných poisťovní. Poisťovne budú môcť ponúkať štandardný aj nadštandardný poistný plán a súťažiť s ponukou o poistenca. Štát zadefinuje zákonný nárok poistenca na zdravotnú starostlivosť a zabezpečí dohľad nad jeho plnením.  Poisťovne budú môcť tvoriť zisk iba z nadštandardných služieb a správneho fondu po zaplatení všetkých výkonov pre poskytovateľov.
 24. Prijatie moderného katalógu zdravotných výkonov, urýchlené zavedenie DRG systému (Diagnoses Related Groups – klasifikácia výkonov podľa skupín diagnóz), ako aj zadefinovanie postupov pre ich pravidelné aktualizácie.
 25. Zabezpečenie spravodlivej platby za liečbu pacienta, ktorá bude pokrývať všetky oprávnené náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 26. Adekvátne minimálne ceny za ambulantné aj DRG výkony a zadefinovanie podmienok pre poskytovanie finančne mimoriadne náročnej starostlivosti nespadajúcej pod DRG kódy.
 27. Určenie podmienok pre uzatváranie zmlúv poskytovateľov s poisťovňami vrátane zohľadnenia kvality poskytovaných služieb.
 28. Zavedenie elektronických zdravotných preukazov. Elektronický zdravotný preukaz dostane zadarmo každý občan a nebude nutné ho meniť pri zmene poisťovne alebo poistného plánu.
 29. Každý poistenec by mal mať právo slobodne sa rozhodnúť pre zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie tak, aby mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť bez ohľadu na vek a vážnosť jeho ochorenia.
 30. Všetky verejné zdravotné úrady a inštitúcie zjednotíme do dvoch úradov: Národnej zdravotnej služby a Úradu preventívneho zdravotníctva.
 31. Zrušenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť, pretože zlyhal pri regulácii zdravotných poisťovní, nesplnil očakávania a je neúmerne drahý. Jeho kompetencie rozdelíme medzi Národnú zdravotnú službu a Národnú banku Slovenska. Podporíme vznik Úradu preventívneho zdravotníctva a rozvoj prevencie neinfekčných civilizačných ochorení.
 32. Zásadná podpora pre financovanie programov na ochranu zdravia aj primárnu a sekundárnu prevenciu chorôb.
 33. Zvýšenie zodpovednosti a sankcií za ohrozenie verejného zdravia, uvoľňovanie škodlivých látok, výrobu a distribúciu zdraviu škodlivých výrobkov.
 34. Aktívny pohyb je základom zdravého života. Podporíme verejné investície do rozvoja infraštruktúry pre aktívny pohyb a športovanie, výstavbu a rozvoj bezpečných detských ihrísk, športovísk, sietí cyklistických a turistických trás.
 35. Podpora pre vedecky overené programy prevencie nádorových ochorení, ako sú rakovina hrubého čreva, prsníka, prostaty a krčka maternice. Pre Národné programy prevencie kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, duševného zdravia a zdravého rozvoja detí zabezpečíme reálne financovanie.
 36. Zavedenie a dôsledné vymáhanie pravidiel úplnej transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v oblasti zdravotníctva a zastavenie politicky organizovanej korupcie a plytvania. Pravidlá transparentnosti sa musia uplatniť aj v oblasti personálneho obsadzovania kľúčových pozícií v rezortných inštitúciách.
 37. Zvýšenie efektívnosti a transparentnosti verejného obstarávania v zdravotníctve a zavedenie verejne dostupného cenového porovnania najčastejšie nakupovaných a najnákladnejších položiek.
 38. Nemocnice musia zverejňovať informácie o svojom hospodárení (napr. hospodárske výsledky, zmluvy, počty pracovníkov a lôžok), ako aj o poskytovanej zdravotnej starostlivosti (napr. čakacie listiny).
 39. Vznik užívateľského portálu pre pacientov, kde by si vedeli vybrať poskytovateľov (služby, cenníky, otváracie hodiny, počet oprávnených sťažností i pokút z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, životopis lekárov atď.). Portál by umožnil údaje triediť a pripravovať rebríčky kvality poisťovní aj poskytovateľov podľa rôznych indikátorov, vrátane spätnej väzby pacientov.
 40. Transparentné vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
 41. S cieľom garantovať ochranu života a zdravia obyvateľov SR budeme presadzovať legislatívne úpravy, na základe ktorých budú musieť byť sídla záchrannej zdravotnej služby pri vydávaní nových povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (z dôvodu uplynutia doby platnosti predchádzajúcich povolení, ako aj z dôvodu zrušenia povolení na žiadosť poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby) nepretržito obsadené.
 42. Podpora vzdelávania pacientov o ich právach.