Program

…kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí

Regionálny rozvoj

Výzvy a problémy

Slovensko sa polarizuje na bohatý severozápad a chudobný juhovýchod. Bratislavský a Trnavský kraj sú podľa ukazovateľa hrubého domáceho produktu na obyvateľa ekonomicky najvýkonnejšími regiónmi. Naopak Banskobystrický a Prešovský kraj nedosahujú ani 75 % priemernej hodnoty ekonomickej výkonnosti krajiny. S tým súvisí aj nezamestnanosť, ktorá je najvyššia práve v najchudobnejších regiónoch Slovenska.

Pri pretrvávajúcich regionálnych rozdieloch je nevyhnutné koncepčne podporovať rozvoj regiónov a mikroregiónov a fiškálne transfery smerovať do menej rozvinutých regiónov. V súčasnej dobe neexistuje koncepcia rozvoja regiónov, ktorá by presne zmapovala silné stránky, kompetitívne výhody a špecifiká každého jedného regiónu. Vypracovanie tzv. „klastrovej stratégie“ v spolupráci s miestnymi aktérmi, podnikateľmi a občianskymi zástupcami považujeme za východiskový materiál, ktorý cielene identifikuje najlepšiu stratégiu šitú na mieru pre daný región. Každý región je osobitný, má svoju históriu, prírodné a geografické danosti, a preto je potrebné k ich rozvoju pristupovať diferencovane. Jednou z podmienok rovnomerného rozvoja celej krajiny je aj kvalitná, dostupná a integrovaná dopravná infraštruktúra. Slovensko ma síce hustú cestovnú sieť, ktorá však má nízke kvalitatívne parametre. Chýba najmä napojenie regiónov na susedné štáty alebo medzinárodné koridory, ako aj dostavba chýbajúcich úsekov diaľnice D1 (severná trasa) a rýchlostnej cesty R2 (južná trasa) medzi Bratislavou a Košicami, ktorá by výrazne prispela k integrácii zaostávajúcich regiónov.

Účinný prostriedok pre rozvoj regiónov je rozvoj cestovného ruchu. V EÚ vytvára cestovný ruch viac ako 5 % HDP a podiel sa stále zvyšuje. Predstavuje tretiu najrozsiahlejšiu sociálno-ekonomickú aktivitu v EÚ. V porovnaní s krajinami V4 (Česko, Poľsko, Maďarsko) a Rakúskom je prínos cestovného ruchu na Slovensku pre ekonomiku najnižší.

Naše riešenia

 1. Zavedenie systému regionálnych daňových úľav namiesto klientelistických stimulov pre pár firiem, ktoré „si to vedia vybaviť.“ Silný, časovo ohraničený daňový stimul dostanú všetci, ktorí podnikajú a zamestnávajú ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou (okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nad 15 %), pričom efektívne daňové zaťaženie firiem tak bude môcť v týchto regiónoch klesnúť zo 16 % až na 0 %.
 2. Podpora daňového stimulu, ktorý bude mať podobu možnosti dvojnásobného uplatnenia daňovo uznateľných osobných nákladov zamestnancov v registrovaných prevádzkarňach v dotknutých regiónoch. Regulované a licencované subjekty (finančné inštitúcie, telekomunikačné a energetické spoločnosti a pod.) sú z možnosti uplatniť si tento daňový stimul vyňaté.
 3. Daňovo podporíme tvorbu pracovných miest v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Budeme garantovať uplatnenie daňových stimulov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou na 5 rokov od zavedenia tohto systému, následne sa budú prehodnocovať vždy v 5-ročných intervaloch.
 4. Podpora diferenciácie daňových stimulov so zameraním sa na podniky s vysokou vlastnou pridanou hodnotou.
 5. Urýchlená výstavba chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v regiónoch, ako aj výstavba, obnova a údržba ciest.
 6. Urýchlené prijatie novej a ucelenej koncepcie rozvoja cestovného ruchu so zameraním na zaostávajúce regióny.
 7. Lepšia propagácia turizmu. Slovensko dlhodobo trpí na slabé povedomie turistov o krajine. Budeme cielene podporovať infraštruktúru cestovného ruchu, budovať sieť cykloturistických trás a aktívne napomáhať propagácii regiónov v zahraničí.
 8. Podpora rozvoja kúpeľníctva.
 9. Zachovanie a znovuoživenie pôvodných hodnôt slovenského vidieka, ako je tradičný ráz architektúry, remeslá, miestna kultúra vo väzbe na tvorbu nových pracovných príležitostí, agroturizmus i podpora celkovej renesancie vidieckych sídiel a krajiny.
 10. Podpora pre subjekty cestovného ruchu pri 6 a viacdňových pobytoch s cieľom zvýšiť počet dní strávených v turistických destináciách Slovenska. Toto opatrenie by zároveň pomohlo odstrániť šedú ekonomiku pri poskytovaní ubytovacích služieb.

Doprava

Výzvy a problémy

Doprava a kvalitná dopravná infraštruktúra má z hľadiska hospodárstva a rozvoja regiónov zásadný význam. Mobilita je základným predpokladom rastu a vytvárania pracovných miest a jej význam bude v budúcnosti neustále rásť.

Zákadom bezpečnosti je dobre udržiavané sieť ciest. Pre zabezpečenie stabilného financovania dopravy sa musia účelne využívať prostriedky získané od používateľov dopravy na rozvoj integrovanej a efektívnej siete. Teda časť poplatkov z dopravy sa musí opätovne investovať do dopravy, aby sa získali prostriedky potrebné na financovanie vysoko kvalitnej dopravnej infraštruktúry. Súčasťou modernej dopravy sú aj dopravné informácie, ktoré znižujú riziko vzniku dopravných zápch, počas ktorých vznikajú vyčísliteľné finančné straty vo výške približne 1 % z ročného HDP krajiny.

Pre slovenské prostredie je taktiež príznačná veľká miera byrokracie, ako aj snaha vytlačiť z trhu menšie skupinky alebo subjekty, ktoré chcú začať podnikať v danom odvetví. Jednou z bariér je napríklad získanie povolenia pre podnikanie v oblasti autodopravy.

S cieľom znižovania produkcie skleníkových plynov v EÚ a zlepšovania životného prostredia je potrebné podporovať ekologické druhy dopravy a verejnú dopravu. Na zvýšenie atraktivity verejnej dopravy je nevyhnutnou podmienkou koordinácia cestovných poriadkov. Množstvo dopravcov obsluhuje paralelné linky, avšak na niektoré miesta sa verejná doprava nedostáva, čo spôsobuje pokles mobility pracovnej sily, ktorá sa presúva do osobnej dopravy. V tomto smere je taktiež potrebná optimalizácia dopravnej obslužnosti obývaných území.

Naše riešenia

 1. Urýchlené budovanie a udržiavanie siete kvalitných diaľnic a ciest s vyššou mierou bezpečnosti vo všetkých regiónoch, aby sa zabezpečil príchod investícií aj do zatiaľ menej rozvinutých oblastí Slovenska.
 2. Podpora pre urýchlené dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest nielen v dopravne najviac zaťažených regiónoch, ale aj výstavba v oblastiach s doteraz chýbajúcou cestnou sieťou tohto typu.
 3. Zmena financovania (aj z výberu mýtnych poplatkov) tak, aby sa na údržbu ciest a dopravného značenia získalo viac prostriedkov v každom kraji.
 4. Zmena legislatívy pre intenzívne meranie zaťaženia našich ciest, pretože rastúce množstvo prepravy tovaru preťaženými kamiónmi poškodzuje cesty, čo vplýva na ich životnosť a celkovú bezpečnosť.
 5. Možnosť uplatnenia úľavy (tzv. kyvadlový paušál) pre pracujúcich, ktorí denne cestujú za prácou určitú vzdialenosť, čo umožní znížiť základ dane.
 6. Oslobodenie od rôznych poplatkov pre elektrické a rôzne hybridné vozidlá, ako aj pre iné druhy ekologickej dopravy.