Program

… kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi

Výzvy a problémy

Byrokracia a šikanovanie zo strany úradov je na Slovensku bežnou praxou. Pri styku s úradmi sa často úradník správa ako pán a zabúda, že všetkých zamestnancov verejnej správy, ako aj chod úradov platíme my, občania, z našich daní. Tak, ako vyžadujeme kvalitné služby od súkromných firiem, remeselníkov, alebo podnikateľov, musíme vyžadovať kvalitné služby aj od štátu a úradníkov. Povolanie úradníka je verejnou službou, a teda má mať vykazovať všetky náležitosti dobrej služby. Verejná služba je základom demokracie, bez nej nemôže existovať dobrá správa vecí verejných.

Na Slovensku však občania a podnikatelia musia vyhovieť stovkám rôznych predpisov, získať na každé povolenie množstvo pečiatok od hygienikov, požiarnikov, inšpektorátu práce a ďalších úradov. Strácajú týždne a mesiace čakaním na rôzne povolenia. Na vybavovanie úradných vecí si občania často musia brať dovolenky. Málokde sú zriadené jednotné kontaktné miesta, úradné hodiny sa prispôsobujú úradníkovi a nie občanovi. Ak úrady prekročia zákonom stanovenú lehotu, úradníci nemajú žiadny postih, zatiaľ čo občan, ak sa omešká s nejakou platbou, štát mu vyrubí niekoľkonásobne vyššie pokuty.

Podávanie daňových priznaní je stále zložitým procesom, preto podporíme jeho zjednodušenie. Elektronický formulár daňového priznania (online asistent) bude mať automatické výpočty a mal by byť vylepšením oproti obyčajnej papierovej verzii. Jednoduchá webová aplikácia, ktorá by daňovníka previedla krok za krokom vo vypĺňaní daňového priznania by uľahčila život mnohým a jej vytvorenie by vyžadovalo zanedbateľné náklady.

Vylepšenie prístupu by si zaslúžil občan, najmä živnostník, aj zo strany Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Cieľom je, aby živnostník vopred poznal platný výmer poistného na sociálne poistenie a nemusel sa ho v Sociálnej poisťovni dožadovať, ako to teraz ukladá zákon, ale aby vedel aj to, akú dlžnú sumu má uhradiť Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni a akým spôsobom tieto poisťovne vypočítali túto sumu, resp. nový výmer na ďalšie obdobie.

Narastajúca byrokracia demotivuje podnikateľov aj občanov, zvyšuje náklady a podporuje korupčné správania.

Naše riešenia

  1. Zrušenie všetkých zbytočných regulácií a povolení na základe hĺbkového auditu platnej legislatívy (zákony, vyhlášky, nariadenia, normy atď.). Každej legislatíve bude predchádzať ex-ante hodnotenie, kde sa bude skúmať potrebnosť a účelnosť zákona.
  2. Zriadenie jedného centrálneho portálu so všetkými informáciami týkajúcimi sa nakladania s verejnými zdrojmi (štátnych organizácií a podnikov, politických strán, samosprávy, ako aj iných prijímateľov verejných zdrojov).
  3. Sprehľadnenie legislatívy a  zabezpečenie tvorby kvalitných zákonov, bez zbytočných a častých noviel, ktoré destabilizujú najmä podnikateľské prostredie.
  4. Štát nesmie vyžadovať žiadne potvrdenie, ktoré vydáva on sám. Štát si konečne musí urobiť poriadok v informačných systémoch a prepojiť ich.
  5. Vytvorenie špecializovaného tímu na boj proti šikanovaniu, ktorý bude na princípe „mystery shoppingu“ (teda predstieraných občianskych požiadaviek) kontrolovať činnosť verejných inštitúcií vo vzťahu k občanom. Tím bude zložený aj zo zástupcov organizácií na ochranu spotrebiteľov a malých a stredných podnikateľov.
  6. Zavedenie povinnosti pre sociálnu poisťovňu, ako aj pre zdravotné poisťovne v zákonnej lehote upovedomiť platiteľa o dlžnej sume (štvrťročne alebo najneskôr k 31.12. príslušného roku) a povinnosť Sociálnej poisťovne vždy vopred oznámiť povinnému platný výmer na najbližšie obdobie. Túto povinnosť rozšírime aj na ostatné štátne orgány, ktoré skôr ako pristúpia k sankcii musia občana včas upovedomiť o jeho zákonnej povinnosti.
  7. Zavedenie online asistenta na vypĺňanie daňového priznania fyzických osôb (vrátane živnostníkov) a zjednodušenie formuláru na podanie priznaní.
  8. Zavedenie povinnosti pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne uvádzať povinnému presný vzorec a výpočet, akým sa dopracovali k dlžnej sume a novému výmeru na ďalšie obdobie.
  9. Prepojenie registera adries so všetkými štátnymi inštitúciami (vrátane sociálnej a zdravotnej poisťovne), aby zmenu adresy a ďalšie údaje (napr. zmena priezviska) stačilo nahlasovať iba raz.
  10. Doplňujúce opatrenia sú v kapitolách podnikateľské prostredie a transparentná verejná správa.