Martin Fecko

„Zdvihnime hlas proti krivde a nespravodlivosti páchanej na obyčajných ľuďoch!“

Pôdohospodársky projektant, špecialista na pozemkové úpravy, poľnohospodár, ochranár životného prostredia, člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti so spôsobilosťou na označovanie voľne žijúcich vtákov ornitologickými krúžkami. Narodil som sa v Prešove, žije v Nižnej Šebastovej. Vyštudoval som VŠ poľnohosp. v Nitre a úspešne som absolvoval postgraduálne štúdium na SVŠ technickej v Bratislave v odbore ekologizácia hospodárenia.

Venujem sa najmä poľnohospodárskej agende, bojujem za úplné ukončenie reštitúcií (FO, PO, cirkevné majetky, bývalý vojenský obvod Javorina), za ukončenie konaní v záhradníckych osadách, konaní o registroch evidencie pozemkov, za pokračovanie v pozemkových úpravách, riešenie neznámych vlastníkov, za dôslednú ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu (pôda ako nenahraditeľný a neobnoviteľný zdroj a zároveň živý organizmus), posilňovať postavenie vlastníka pôdy nad právom jej užívateľa),  a chcem zjednodušiť vyčleňovanie pozemkov pre vlastníkov. Riešim problémy pozemkových spoločenstiev,  zákony o lesoch, vode, poľovníctve, obecnom zriadení i kontrolu čerpania eurofondov a zasadzujem za zrovnoprávnenie postavenia našich agropodnikateľov s ostatnými v EU, aj čo sa týka čerpania fondov – snažím sa zrušiť historický prístup (rozdelenie na nových a starých členov).

Podporujem mladých, malých a začínajúcich agropodnikateľov s cieľom dosiahnutia sebestačnosti.

V oblasti životného prostredia sa snažím riešiť postavenie národných parkov, odškodnenie vlastníkov pozemkov z dôvodu ochrany územia a posilnenie právomoci strážcov ochrany prírody. Analyzujem transparentnosť financovania projektov z envirofondu s dôrazom na vyvodenie príslušnej zodpovednosti, ak veci nie sú „s kostolným poriadkom“.

Taktiež bojujem za odškodnenie poškodených občanov nebankovými subjektmi (BMG, Horizont Slovakia…).

Myslím, že aj po 25-rokoch má náš štát veľa nesplnených domácich úloh voči našim občanom, kde už dávno mal povedať „Prepáčte!“ , odškodniť a uviesť veci na pravú mieru.

Rok narodenia: 1962

Povolanie: po­sla­nec NR SR

Poslanecká kancelária:
Hlavná 137 (evanj. kolégium, 2. posch.)
080 01 Prešov
Mobil: 0902/725 959 alebo  0908979510
Email: [email protected]
Úradné hodiny: PO-PI  od 8:00 – 12:00; Streda: od 14:00 – 18:00

Ako som hlasovalzáznam mojich hlasovaní v parlamente

Aké zákony som predložilmoja legislatívna iniciatíva

Moje pozmeňovacie návrhyzoznam mojich pozmeňovacích návrhov

Členstvo v parlamentných výboroch:
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ (člen)
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (predseda)