Sme ľudia, kto­rým nie je jedno, kde budú žiť naše deti a vnú­čatá. Myslíme si, že Slovensko svo­jou his­tó­riou, po­lo­hou a hlavne ľuďmi je pre­dur­čené byť dob­rým mies­tom pre život.

Máme však je­den veľký prob­lém, ktorý chceme ko­nečne vy­rie­šiť. Politici nás ne­uve­ri­teľne okrá­dajú, a tak nie je dosť pe­ňazí na také zá­kladné služby ako je zdra­vot­níc­tvo, škols­tvo či pod­poru ro­dín. Nechceme sa len ne­zau­jato pri­ze­rať a len máv­nuť ru­kou, že čo už my s tým mô­žeme spraviť.

Preto sme sa roz­hodli po­li­ti­kom po­sta­viť zoči-​​voči a chceme ľuďom na Slovensku dať ná­dej, že do­ká­žeme spo­ločne uro­biť z po­li­tiky službu a nie biz­nis pre vyvolených.

Politici si schvá­lili také zá­kony, ktoré ne­umož­ňujú, aby do par­la­mentu kan­di­do­vali ne­zá­vislí ob­ča­nia. Nechcú, aby sa im do par­la­mentu do­stala “škodná”, ktorá by im zrazu mohla do očí po­ve­dať, čo si o nich ľudia mys­lia. My sme radi, že sme považovaní práve za takúto „škodnú“. Vytvorili sme platformu, aby mohli kandidovať aj nezávislí a nebyť pritom členmi nejakej strany. Naša legislatíva doposiaľ takéto riešenie neumožňovala a veríme, že to postupne zmeníme. Myslíme si, že poslanecký mandát by nemal byť obchodnou položkou jeho straníckeho šéfa s tým, že vyhráva ten, kto vie ponúknuť viac koaličných hlasovacích hlasov. Nechceme v parlamente cvičené opice, ktoré poslušne stláčajú tlačidlá podľa želania ich šéfa, aj keď s tým nie sú vnútorne stotožnení. Chceme, aby ľudí zastupovali tí, ktorých si sami vyberú a prekrúžkujú do parlamentu. Tí, ktorí sa budú riadiť iba vlastným vedomím a svedomím a ich poslanecký sľub nebude iba prázdnym „povolebným“ gestom, tak ako to vidíme na tých „predvolebných“.

Je len na Vás – občanoch, koho si vyberiete. Ak je na našej kandidátke niekto, koho osobne poznáte, komu dôverujete, niekto kto má Vaše sympatie, všetko, čo bude ešte potrebovať, aby Vás mohol plnohodnotne zastupovať je ešte Váš hlas. Už neplatí iba „viac hláv, viac rozumu“, ale najmä „viac hlasov, viac zdravého rozumu v parlamente“.

Ďakujeme